Política de privacitat

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La utilizació del lloc web www.amec.es, propietat d’amec, d’ara endavant amec, és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui hi accedeix, d’ara endavant l’Usuari, de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta direcció, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves aquest AVÍS LEGAL abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent. ameces reserva el dret a retirar l’accés a aquesta pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposen aquestes Condicions Generals d’Ús.

amec es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús o avisos que siguin aplicables. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

2. OBJECTE

amec, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.

A www.amec.es podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per amec. Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant amec declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits al Lloc Web pertanyen a amec o als seus llicenciants, excepte en allò esmentat a l’apartat anterior referent a hipervincles.

amec és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats.

Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta ia descarregar en un sol ordinador una còpia del material per a ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de www.amec.es, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

amec autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les condicions següents:

  • que l’enllaç no s’estableixi des d’un web els continguts del qual resultin contraris a la Llei, a la moral ia l’ordre públic,
  • que no s’ofereixi una imatge d’amec o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada,
  • que no es creï la impressió que concorre una inexistent relació o vinculació comercial entre amec i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l’enllaç, quan aquest no sigui el cas,
  • que no es creï la impressió que els continguts o web d’amec pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants a la web des d’on s’estableix l’enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’Usuari es compromet a fer un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

  • Realitzar actuacions que puguin produir a la web o a través d’aquesta i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes d’amec oa tercers
  • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges per tal de bloquejar els servidors de la xarxa.
  • amec no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet d’amec.

5. CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

amec en compliment del que disposa l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta , a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

amec compleix amb la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i la resta de legislació que la desenvolupa, fins a la seva derogació, ia partir de la mateixa, amb el Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i/o Legislacions Nacionals Substitutòries o Complementàries d’alguna.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l’accés a determinada informació i contingut, l’Usuari haurà de donar-se prèviament d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establerta, d’acord amb la LOPD, el tractament de les vostres dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer.

amec es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte ia atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, i és el responsable del tractament amec .

D’altra banda s’informa els usuaris de l’ús de cookies per obtenir informació i fer anàlisis estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. Les galetes que utilitza amec són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l’Usuari. La identitat de l’Usuari mai no és inserida directament a la galeta i per tant no se’l pot identificar.

El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, cosa que significa que no té mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines us hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgim connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

amec declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites a la seva web es veiessin impossibilitades o dificultats a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens amec, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant als seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

amec no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produït o que es pugui produir en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al web www.amec.es.

Amb els límits establerts a la Llei, amec no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d’Internet.

This site is registered on wpml.org as a development site.