Logo AMEC

Política de privacitat. Condicions generals d'ús

 


 

Bé! Ens agrada que us ho mireu tot, lletra petita inclosa ;-) 

 


 

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D'ÚS

La utilització del lloc web www.amec.es, propietat d' amec , d'ara endavant amec, és absolutament voluntària i suposa l'acceptació plena de qui hi accedeix, d'ara endavant l'Usuari, de totes les Condicions generals d'ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça, per la qual cosa l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present AVÍS LEGAL abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web.

 

L'Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent. amec es reserva el dret a retirar l'accés a la present pàgina web, sense necessitat d'avís previ, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions generals d'ús. 

 

amec es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions generals d'ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los. 

 

2. OBJECTE

amec proporciona informació clara i gratuïta als Usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat. 

www.amec.es podria haver-hi enllaços a altres pàgines, les quals no gestiona amec. Aquests enllaços provenen d'altres fonts d'informació i la seva inclusió no implica la recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i, per tant, amec declina tota responsabilitat que pugui sorgir en accedir a les pàgines de tercers. 

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc web pertanyen a amec o als seus llicenciants, excepte en l'esmentat en l'apartat anterior referent a hipervincles.

amec és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.  

 

Per tant, l'Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal i com es presenta i a descarregar en un únic ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual. 

 

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets de www.amec.es, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts.

 

amec autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

 • que l'enllaç no s'estableixi des d'una web els continguts de la qual resultin contraris a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
 • que no s'ofereixi una imatge d' amec o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada;
 • que no faci l'efecte que hi ha una relació o vinculació comercial inexistent entre amec i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç, quan aquest no sigui el cas;
 • que no faci l'efecte que els continguts o web d' amec pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants a la web des de la qual s'estableix l'enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d'accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l'usuari es compromet a fer un bon ús de la web i dels serveis que s'hi ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, i es prohibeix expressament:

 • Realitzar actuacions que puguin produir a la web o mitjançant la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes d' amec o a tercers
 • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l'enviament de grans quantitats de missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa.
 • amec no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a les pàgines d'Internet d' amec.

 

5. CONDICIONS LEGALS D'INFORMACIÓ GENERAL

amec , en compliment amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l'accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

 

6. POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

amec compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa, fins a la seva derogació, i a partir de la mateixa, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  o legislacions nacionals substitutòries o complementàries d'alguna d'elles.

 

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l'accés a determinada informació i contingut, l'Usuari haurà de donar-se prèviament d'alta com a tal i acceptar en la forma establerta en el mateix, d'acord amb la  LOPD, el tractament de les seves dades personals per poder ser incorporat al nostre fitxer. 

 

amec es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre les peticions d'informació sol·licitades per l'Usuari, sent el responsable del tractament amec.  

 

D'altra banda, s'informa els Usuaris de l'ús de galetes per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. Les galetes que utilitza amec són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l'Usuari. La identitat de l'Usuari mai s'insereix directament a la galeta i, per tant, no és identificable. 

 

El protocol utilitzat és un protocol sense estat, el que significa que manquen mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li ha pogut enviar, fins i tot encara que ens haguem connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

 

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT 

amec declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites al seu web resultessin impossibles o difícils a causa d'una interrupció o prestació defectuosa del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a amec, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

 

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

 

amec no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del Lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes al web www.amec.es.

 

Amb els límits establerts per la llei, amec no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d'actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

© 2023 amec | Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona
 • BforPlanet.jpg
 • TheGlobalCompact.jpg
 • ITMA.jpg
 • Exportarparacrecer.jpg
 • icca.jpg
 • UNE.jpg
 • SEGELL-AGENTS-VERTICAL-SENSE-DATA.png
 • Logo ACCIÓ integrat vertical CAT 004.png